Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz w umowach zlecenia i Pracownicze Plany Kapitałowe – to najważniejsze nowości z zakresu prawa praca w tym roku.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020

2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na etacie i dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę. Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • dodatku za staż pracy,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Podwyżka płacy minimalnej oznacza też wzrost dodatku za pracę w porze nocnej (21.00 – 7.00).

Stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych

Osoby, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne, mają gwarancję wypłaty minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2020 r. stawka godzinowa wynosi 17 zł brutto. Za wypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia w niższej wysokości niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK są wprowadzane przez firmy stopniowo – zależnie od liczby zatrudnionych osób. Docelowo PPK mają się pojawić w każdym podmiocie, który zatrudnia co najmniej jedną osobę. Firmy muszą tworzyć PPK w następujących terminach:

  • Od 1 lipca 2019 r. – zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.).
  • Od 1 stycznia 2020 r. – zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.).
  • Od 1 lipca 2020 r. – zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.).
  • Od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej informacji o PPK można zaleźć na portalu mojeppk.pl.

Źródło: biznes.gov.pl