Od tego roku nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek za okres pobytu w szpitalu będzie wyższy niż dotąd, natomiast prawo do zasiłku  – krótsze.

Nie trzeba już będzie składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Aby nabyć prawo do zasiłku nie można mieć zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby:

  • prowadzące pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
  • współpracujące z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i korzystającymi z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
  • duchowne, które są płatnikami składek na własne ubezpieczenia,

– nabędą prawo do zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli w dniu powstania prawa do tych świadczeń nie będą miały zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo zadłużenie nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. – 30,10 zł).
Jeśli całe zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, to ZUS wypłaci świadczenie od dnia powstania tego prawa. Jeżeli zadłużenie zostanie uregulowane po 6 miesiącach od dnia powstania prawa do świadczenia, to świadczenie będzie przysługiwało od dnia spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia  za okres przed tą datą przedawni się.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zmieni się też sposób ustalania okresu zasiłkowego oraz wysokość zasiłku chorobowego za czas spędzony w szpitalu: w 2021 roku wynosił 70% podstawy zasiłku, teraz jest to 80%. Skrócono też okres pobierania zasiłku chorobowego w sytuacji, w której ustało ubezpieczenie. Według nowych przepisów zasiłek chorobowy będzie można pobierać (co do zasady) do 91 dni od dnia ustania ubezpieczenia.