Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca uwagę, że w związku z odwołaniem w naszym kraju stanu epidemii oraz wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego ograniczeniu lub zniesieniu ulega szereg preferencji podatkowych ustanowionych w związku z sytuacją wywołaną COVID-19.

Preferencje podatkowe, które wygasają z końcem maja 2022 r.:

 • prawo do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 oraz na wsparcie oświaty.
 • zwolnienie od podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych o wartości co najmniej 10 mln zł, wynajmowanych, wydzierżawianych lub oddanych do używania na podstawie innej umowy o podobnym charakterze.
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 • Wraca rejestr podmiotów odbierających wyroby zawierające w swym składzie alkohol etylowy, w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów.

Preferencje obowiązujące do końca 2022 r.:

 • ulga na złe długi dla celów CIT/PIT
 • ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)
 • ulga IP BOX
 • zwolnienie z PIT otrzymanej zapomogi z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł. Od roku 2024 przywrócone zostaną standardowe limity zwolnienia w zakresie otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, (…) rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł; (obecnie 2.000 zł) oraz dopłat do: wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18 przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (…) w przypadku finansowania z innych źródeł niż np. z funduszu socjalnego – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł; (obecnie 3.000 zł).

Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego:

 • złagodzenie regulacji dotyczących certyfikatów rezydencji
 • zawieszenie terminów raportowania MDR schematów tzw. krajowych
 • wydłużony 14-dniowy termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT
 • wydłużony 6-miesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej
 • brak opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych
 • uproszczenia w zakresie cen transferowych
 • kary umowne i odszkodowania związane z COVID-19 będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów także po zakończeniu stanu epidemii, jeśli będą związane z tym stanem lub ze stanem zagrożenia epidemicznego.
Źródło: opracowano na podstawie https://rzecznikmsp.gov.pl