W przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy, które ograniczą możliwość wyłączenia spod egzekucji majątek wspólny w wyniku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej.

Nowelizacja reguluje egzekucję z majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, gdy małżonek zobowiązanego odpowiada za zaległości podatkowe majątkiem wspólnym. Tytuł wykonawczy wystawiony na dłużnika stanowić będzie podstawę do prowadzenia egzekucji również z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Bezskuteczne w stosunku do składnika majątkowego, który wchodziłby w skład majątku wspólnego, będzie zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej lub inne zdarzenie, które skutkuje ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności zobowiązanego za należności pieniężne wraz z odsetki będące przedmiotem postępowania egzekucyjnego.
Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta w październiku, ale większość jej przepisów wejdzie w życie w drugiej połowie 2020 r.