Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z obniżeniem temperatury powietrza i opadami atmosferycznymi. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachów.

W pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. I tak, w przypadku lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni.

Standardy pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni przewidują zapewnienie odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów, przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10 stopni. Dotyczy to także prac wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10 °C. Gorące posiłki i napoje muszą być zapewnione w naturze – pracodawca nie może zastąpić ich ekwiwalentem pieniężnym.
Do odśnieżania dachów na budynku firmy można wynająć wyspecjalizowana firmę. Inna opcja to skierowanie do tego typu zadań pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Dodatkowo powinien on przejść instruktaż i być poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonaniem tej pracy. Pracodawca powinien zapewnić, a pracownik stosować, właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości (m.in. odpowiednia odzież i obuwie, hełm ochronny, uprzęże). Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu i narzędzi.
Pracodawca powinien też pamiętać o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na chodnikach znajdujących się na posesji należącej do firmy oraz przeciwdziałać zagrożeniom poprzez usuwanie śniegu i lodu.