Osoba fizyczna, która zwiera umowę o świadczenie usług w zakresie pomocy domowej (sprzątanie, gotowanie, zakupy, opieka) z obywatelem musi płacić PIT, ale trzeba pamiętać o zgłoszeniu do ZUS.

Jak wynika z wydanej niedawno interpretacji podatkowej, wynagrodzenie wypłacane na podstawie zawartej przez obywatela polskiego umowy o świadczenie usług przez osobę z Ukrainy należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w ustawie o PIT. Wynika to także z podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uzyskiwany w naszym kraju dochód osoby zamieszkałej na Ukrainie, wypłacany przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie, nie w Polsce. W związku z tym na zleceniodawcy/usługodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i obowiązki informacyjne. Nie jest on zobowiązany do obliczenia i pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, bądź zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie ciąży na nim również obowiązek wystawienia informacji PIT-11. Inna kwestią jest ZUS – należy zgłosić cudzoziemca do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, raportować i opłacać składki.