Jeśli nie ma wątpliwości, że wpłata dokonywana jest ze środków płatnika, a jedynie techniczna czynność wpłaty dokonywana jest za pośrednictwem „posłańca” czy „wyręczyciela”, to nie ma przeszkód prawnych, aby została ona zrealizowana przez podmiot zaangażowany do tej czynności przez płatnika. Nie będzie wtedy uznana za zapłatę przez inną osobę niż podatnik.

Zapłata podatku przez inny podmiot niż podatnik

Ordynacja podatkowa zawiera zamknięty katalog przypadków dopuszczających zapłatę podatku przez inny podmiot niż podatnik, tj. jeżeli:

  • kwota podatku nie przekracza 1000 zł,
  • z treści dowodu zapłaty wynika przeznaczenie zapłaty na zobowiązanie podatnika, co zarazem uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika,
  • zapłata podatku nastąpi z zachowaniem przepisów dotyczących zapłaty podatku przez podatnika.

Przepis ten odnosi się jednak wyłącznie do sytuacji, w której to zapłaty podatku dokonuje inna osoba niż podatnik.

Wyręczenie

Przepis Ordynacji podatkowej nie dotyczy jednak sytuacji zapłaty podatku przez podatnika, który posłużył się, wyręczył się w tej czynności inną osobą. Zatem ta inna osoba jest jedynie „wpłacającą” kwotę podatku w imieniu podatnika dokonującego zapłaty. Chodzi o sytuację, w której osoba trzecia wpłaca na konto urzędu skarbowego środki powierzone jej przez podatnika. Dokonuje wówczas czynności technicznej – wpłaca podatek za podatnika, działa jednak jedynie jako „posłaniec”, „wyręczyciel”, czy też „przekaziciel środków podatnika”. Warunkiem dla osiągnięcia skutku zapłaty podatku w opisany wyżej sposób jest to, aby proces „wyręczenia się” miał charakter wyłącznie techniczny, tj. w przebiegał w taki sposób aby organ podatkowy nie miał wątpliwości, że otrzymał środki podatnika a nie wpłacającego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 28 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Go 184/22.