Od dzisiaj do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami lub częściami odzieży. W ten sposób będziemy się chronić przed rozprzestrzenianiem koronawirusa. Oto najważniejsze informacje w tej sprawie.

Nie tylko maseczki

Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania Rozporządzeniem Rady Ministrów został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski albo maseczki, ale także odzieży lub jej części (np. chusty, szaliki, kominy).
Ponadto osoby pracujące w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych mogą zakrywać usta i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

W jakich miejscach musimy zakrywać twarze?

W pracy

Bezpośrednia obsługa interesantów lub klientów to przypadek, w którym konieczne jest zakrywanie twarzy w zakładzie pracy. W pozostałych sytuacjach nie jest to konieczne.

Samochód

Jeśli w samochodzie znajdują się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, to maseczka jest obowiązkowa.  Odsłonięte twarze w aucie mogą mieć osoby, które mieszkają razem, albo kiedy samochodem porusza się (lub przebywa w nim) 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem poniżej 4 roku życia.

Transport publiczny

Zasłaniamy twarze w środkach publicznego transportu zbiorowego, tj. autobusach, tramwajach, pociągach, trolejbusach itp., ale także podczas jazdy na rowerze, hulajnodze itp.

Dzieci

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dziecka do ukończenia 4. roku życia

Miejsca publiczne

Maseczki nosimy w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  • na drogach i placach,
  • w przypadku kontaktu z drugą osobą (klientem, interesantem): w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych (sklepach, galeriach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych itd.) i na targowiskach (straganach),
  • na terenie nieruchomości wspólnych.

Kto jeszcze nie musi zakrywać twarzy?

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności. W tym wypadku okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z pasażerami;
  • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek odkrycia ust i nosa

Każdy ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

  • organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
  • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Kary za nie naruszenie przepisów

Za nieprzestrzeganie rozporządzenia grozi mandat do 500 złotych lub kara administracyjna od 5 do 30 tysięcy złotych.