Wartość wyżywienia pracownika podczas delegacji korzysta ze zwolnienia z podatku, ale tylko do wysokości diety określonej w przepisach rozporządzenia.

Pracodawca może wypłacać delegowanemu pracownikowi dietę, zgodnie z przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych. Druga opcja, to zwrot pracownikowi wydatków na całodzienne wyżywienie na podstawie przedłożonych przez niego rachunków wystawionych na firmę. Niezależnie jednak od przyjętego sposobu rozliczania wydatków na wyżywienie pracownika podczas delegacji sytuacja wygląda tak samo. Otóż w świetle art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Tak więc w przypadku zapewnienia pracownikowi wyżywienia, które kupuje sam, a następnie rachunki przedkłada pracodawcy wolna od podatku dochodowego jest jego wartość tylko do wysokości równowartości diety.