NSA potwierdził niekorzystną dla pracowników linię orzecznictwa zgodnie z którą wartość wyżywienia pracownika zapewnionego przez pracodawcę w trakcie podróży służbowych, która przekracza wartość diet stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy.

Zwolniona z PIT jest tylko ta cześć świadczenia otrzymanego przez pracownika, która nie przekracza wartości diety określonej w rozporządzeniu.

NSA wskazał, że rezygnacja przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego i pełnego wyżywienia nie oznacza, że w takiej sytuacji nie ma limitu dla należności związanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służbowej.

Przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, które otrzymuje pracownik, powodujące u niego przysporzenie majątkowe, a mające swoje źródło w łączącym podatnika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Oprócz wypłat pieniężnych wymienionych w tym przepisie, przychód ze stosunku pracy stanowią również wszelkie inne kwoty wypłacane pracownikowi lub stawiane do jego dyspozycji w roku podatkowym, w tym również diety i inne należności wypłacane w związku podróżą służbową pracownika (w kraju i za granicą).

Tak więc diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są wolne od podatku, ale tylko do wysokości określonej w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy.