Wystarczy, że organ posiada informacje uzasadniające przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, by naczelnik urzędu skarbowego wykreślił podatnika z rejestru VAT, i to bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie.

Obowiązująca od 2018 r. ustawa o STIR umożliwia organom skarbowym analizowanie wszystkich transakcji bankowych podatników na bieżąco (codziennie). Jeżeli informacje te uzasadniają przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, wówczas obok innych konsekwencji może on zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. Przepisy te ustanawiają nowy system elektronicznego monitorowania wszystkich transakcji bankowych w kraju przez organy skarbowe. Jeżeli organy skarbowe w trakcie takiego monitoringu spostrzegą, że dany przedsiębiorca może mieć związek z oszustwem podatkowym, mogą wyciągnąć wobec niego dolegliwe konsekwencje. W takiej sytuacji niezarejestrowanemu przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji. Jeżeli natomiast dany przedsiębiorca jest już zarejestrowany, naczelnik wykreśla taki podmiot z urzędu z rejestru podatników VAT. Nowe przepisy przewidują, że informacje o wszystkich przelewach bankowych wszystkich przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych (takich jak spółki osobowe) będą codziennie przekazywane organom skarbowym do jednego centralnego systemu komputerowego. Jednocześnie do tego systemu będą przekazywane inne informacje na temat tych podmiotów, np. dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON, adres prowadzonej działalności gospodarczej itp. Na podstawie tych wszystkich informacji system komputerowy, za pomocą specjalnych algorytmów, będzie wskazywał, który podmiot może być ewentualnie powiązany z działalnością polegającą na oszustwach podatkowych. Jeżeli organy skarbowe dojdą do przekonania, że wyniki takiej analizy komputerowej oraz ewentualnie inne posiadane przez nie informacje wskazują na „podejrzaną” działalność danego podmiotu, wówczas wykreślają go z rejestru podatników VAT.
Zdaniem WSA, ustawodawca w sposób wyraźny i jednoznaczny wskazał, iż w przypadku powzięcia przez organ skarbowy informacji, iż podmiot prowadzący działalność gospodarczą działa z zamiarem wykorzystania, w sposób określony, działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, wówczas z urzędu dokonuje wykreślenia podmiotu z rejestru VAT, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie podatnika.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 190/20