Pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (z którym pracodawca powinien mieć podpisaną umowę) oraz zaświadczenia o przeszkoleniu BHP.

Również pracodawca lub inne osoby sprawujące nadzór nad pracownikami w firmie powinna posiadać aktualne szkolenie BHP.
Przypominamy też, że pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Rzetelne prowadzenie takiej ewidencji pozwala na samodzielne ustalenie liczby dni urlopu wypoczynkowego każdego z pracowników oraz ewentualnie liczby godzin nadliczbowych.

Oryginały kart ewidencji czasu pracy, zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy oraz zaświadczeń o szkoleniu BHP powinny być przechowywane przez pracodawcę w siedzibie firmy. Kserokopie zaświadczeń (lekarskiego i BHP) należy przekazać do naszego Biura celem włączenia do akt osobowych pracowników.

Jednocześnie informujemy Państwa, że brak ww. dokumentów to najczęstsza przyczyna kar nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy, a odpowiedzialność z tego tytułu ciąży na pracodawcy.