Z początkiem przyszłego roku maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik inflacji, czyli o ok. 15%. Trzeba więc liczyć się z podwyżką podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat – targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, od posiadania psów.

Wzrostu podatków i opłat lokalnych nie będzie, jeśli gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek do końca 2023 r – wtedy stawki pozostaną bez zmian.

W przyszłym roku należy spodziewać się, że podatek od nieruchomości mieszkalnych wyniesie 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, a od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Maksymalne stawki opłat lokalnych będą się kształtować następująco:

  • Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 1096,39 zł dziennie.
  • Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 3,22 zł dziennie, a w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,54 zł dziennie.
  • Stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,21 zł dziennie.
  • Stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 173,57 zł rocznie za jednego psa.
  • Stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 3,62 zł dziennie, a części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,33 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.