Rada Ministrów 7 kwietnia przyjęła kilkadziesiąt nowych rozwiązań mających przeciwdziałać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym koronawirusa. Teraz nad zmianami pracuje parlament.

Oto najważniejsze instrumenty w zakresie wsparcia dla firm:

  • więcej firm będzie mogło skorzystać z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” w ZUS. Chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 ubezpieczonych. Firmy te – w zamian za utrzymanie zatrudnienia – będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;
  • firmy otrzymają dłuższe wsparcie w ramach świadczenia postojowego (3 miesiące). Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne);
  • Agencja Rozwoju Przemysłu będzie oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej. Przede wszystkim dotyczyć to będzie sektora transportowego (utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej). Pomoc polegać będzie również na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15 miesięczną karencją w spłacie;
  • do programu pożyczkowego BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, wprowadzone zostaną m.in. ulgi w spłacie zaciągniętych pożyczek;
  • wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, będą mieli możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego (ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu);
  • środki finansowe kierowane na powstrzymanie COVID-19 będą zabezpieczone przed przymusem egzekucyjnym (w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz egzekucji administracyjnej);
  • ważność zachowają m.in. prawa jazdy oraz uprawnienia do kierowania pojazdami (których termin ważności upłynął), a także pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
  • przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r. i do 31 grudnia 2020 r. w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.;
  • umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
Źródło: Ministerstwo Finansówpremier.gov.pl