Zmiana definicji znaku towarowego, zmniejszenie formalizmu i szybsze oraz uproszczone procedowanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych. Te i inne zmiany wprowadzone nowelą prawa własności przemysłowej mają pomóc w zwiększeniu rozpoznawalności marek polskich firm i ułatwić im wejście na rynki zagraniczne.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę podpisaną przez prezydenta w marcu br. należą:

  • modyfikacja definicji znaku towarowego – dotychczas znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Nowela rezygnuje z tego wymagania, ponieważ nie przystaje ono do zmieniających się warunków gospodarczych i postępu technologicznego; w myśl zmodyfikowanych przepisów znakiem towarowym będą mogły być również nietradycyjne znaki np. dźwięki, znaki zapachowe czy holograficzne.
  • wprowadzona zostanie regulacja dotycząca wspólnych znaków towarowych i znaków towarowych gwarancyjnych. Takie rodzaje znaków towarowych stanowią szczególną kategorię oznaczeń, w której przewiduje się sformalizowane zasady i tryb używania znaku, określone w odpowiednim regulaminie; umożliwienie zgłoszenia znaków towarowych gwarancyjnych przed Urzędem Patentowym (które zgodnie z postanowieniami dyrektywy nie ma charakteru obligatoryjnego) wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców,
  • wprowadzone zostaną zmiany w zakresie trybu przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy wymaga złożenia pisemnego wniosku i wydania przez Urząd Patentowy decyzji; w myśl noweli dla przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy wystarczające będzie wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony przez uprawnionego lub osobę ustawowo lub umownie upoważnioną; ponadto na Urząd Patentowy nałożony zostanie obowiązek informowania uprawnionych z praw wyłącznych o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony.
  • szybsze i uproszczone procedowanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych.