Od 1 maja br. każdy pracodawca – podatnik VAT, który zatrudnia osoby obsługujące kasę fiskalną musi zapoznać je z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji i do końca maja br. uzyskać oświadczenia w tym zakresie.

Nowe rozporządzanie Ministra Finansów stanowi,  że pracodawca (podatnik VAT), jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o:

  • zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego;
  • skutki ich nieprzestrzegania.

Nowy pracownik, przed rozpoczęciem korzystania z kasy fiskalnej, ma złożyć pracodawcy  oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Pracownicy, którzy już pozostają zatrudnieni, powinni takie oświadczenie złożyć najdalej do 31 maja br.
Nowym obowiązkiem zostali też objęci wspólnicy spółek cywilnych, którzy osobiście obsługują kasę fiskalną – oni składają oświadczenie wobec spółki.
Informację o zasadach ewidencji oraz oświadczenie, należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla pracodawcy i pracownika.
Wzór informacji i oświadczenia są określone w załączniku do rozporządzenia MF (str. 20-21): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000816