W wyniku nowelizacji ustawy o PIT, obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe za 2018 r. bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci).

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników składających zeznania podatkowe. Dotyczyć to będzie zarówno podatników nieprowadzących działalności gospodarczej (za 2018 r.), jak i podatników prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się według skali podatkowej lub liniowo, a także podatników uzyskujących dochody kapitałowe (za 2019 r.).

Na Portalu Podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia udostępnione będą zeznania podatkowe. Sporządzone przez Krajową Administrację Skarbową zeznanie podatkowe, podatnik będzie mógł zweryfikować i zaakceptować bez zmian, zmodyfikować, odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

Uwaga: modyfikacja zeznania będzie niezbędna, jeśli zechcemy:

  • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem
  • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • wskazać inny niż w poprzednich latach nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego
  • uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego).

W przypadku rozliczeń za 2018 r., zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Nowelizacja wprowadza też do Ordynacji podatkowej przepis skracający z 3 miesięcy do 45 dni termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania lub korekty tego zeznania przez podatnika podatku PIT, jeżeli zostanie ono złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.