Ostatnie zmiany przepisów Kodeksu pracy objęły również warunki zatrudniania pracowników na okres próbny. Co do zasady taka umowa może być zawarta na 3 miesiące. Ponowne zawarcie umowy na czas próbny jest dopuszczalne jest tylko jednokrotnie i to nie zawsze.

Można zatrudnić pracownika na okres próbny, który nie może jednak przekraczać 3 miesięcy.

Są wyjątki od 3-miesięcznego okresu umowy na okres próbny:

  • gdy pracodawca uzgodni z pracownikiem, że umowa przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności;
  • umowa może być zawarta na okres 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
  • umowa może być zawarta na okres 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Te okresy można wydłużyć, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.

Dopuszczalne jest tylko jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/