Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca może obniżyć swoje podatki dzięki ulgom podatkowym. To, z których z nich można skorzystać, zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przed okresem podatkowych rozliczeń rocznych przypominamy, jakie ulgi mają do dyspozycji właściciele firm.

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko jest odliczana od podatku dochodowego. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (PIT-36).

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko polega na określeniu podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci w podwójnej wysokości, z uwzględnieniem dochodów małoletnich dzieci. Do sumy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Ulga dotycząca wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy wpłacający na IKZE w roku podatkowym mogą odliczyć dokonane wpłaty od kwoty określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Maksymalna wysokość wpłat na IKZE wynosi 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. W 2023 roku ta kwota dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 12 483 zł.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ze ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), chyba że uzyskują inne dochody na przykład z umowy o pracę i składają również zeznanie PIT-37.

Ulga internetowa

Ulga na internet, czyli wynikająca z wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet, jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli dotychczas podatnik z niej nie korzystał. Umożliwia odliczenie wydatków do kwoty nieprzekraczającej 760 zł w danym roku.

Ulga związana z przekazaniem darowizn

Ulga związana z przekazaniem darowizny jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym są uprawnieni wyłącznie do skorzystania z ulgi w związku z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność nadawczo-rozwojową (B R) jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Ulga na B+R przysługuje podatnikom w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności, określanych jako koszty kwalifikowane. Jest to zatem dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga na termomodernizację jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami, bądź współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego – mają prawo odliczyć wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi mające na celu termomodernizację budynku mieszkalnego. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest zakończenie termomodernizacji budynku mieszkalnego w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego.

Ulga na innowacje – IP Box

Ulga na innowacje jest odliczana od podstawy obliczenia podatku. Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), mają prawo opodatkować takie dochody według 5% stawki podatkowej.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to prawa podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Źródło: biznes.gov.pl