Szkolenia pracowników są zwolnione z PIT

Koszty szkoleń ponoszone przez pracodawcę w celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników stanowią przychód tych osób ze stosunku pracy, ale korzystając ze zwolnienia od PIT. Stąd pracodawca nie oblicza ani nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego rodzaju świadczeń.