Koszty szkoleń ponoszone przez pracodawcę w celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników stanowią przychód tych osób ze stosunku pracy, ale korzystając ze zwolnienia od PIT. Stąd pracodawca nie oblicza ani nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tego rodzaju świadczeń.

Pracodawcy często kierują swoich pracowników na różnego rodzaju kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje. Mogą one służyć zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności merytorycznych pracownika np. kursy menadżerskie lub językowe. Przepisy prawa pracy przewidują, że pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe także dodatkowe świadczenia, np. pokryć opłaty za przejazdy, podręczniki czy zakwaterowanie.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zawiera z pracownikiem umowę (w formie pisemnej), w której określa się prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie partycypacji w kosztach pracodawcy i ewentualnego zwrotu kosztów w przypadku nieukończenia przez pracownika podjętej edukacji. Pracownik zobowiązuje się między innymi do uczestnictwa w zajęciach i przedstawienia pracodawcy dokumentu stwierdzającego ukończenie edukacji. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem w edukacji, czyli np. opłaty czesnego.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, przychód pracownika w postaci otrzymanego od pracodawcy świadczenia dotyczącego sfinansowania edukacji pozaszkolnej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a pracodawca może zaliczyć poniesione koszty do kosztów uzyskania przychodów.

Ze zwolnienia wyłączone są natomiast wynagrodzenia otrzymywane za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.