W ślad za ZUS-em przypominamy, że rodzic ma prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego i musi zaopiekować się dzieckiem poniżej 8 roku życia m.in.  sytuacji, gdy nastąpiło nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Strajk w szkołach uprawnia do skorzystania z zasiłku.

Przepisy stawiają jednak warunek: zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest nieprzewidziane, tzn. rodzic nie został o nim uprzedzony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. Z wypowiedzi przedstawicieli ZUS wynika, że trwający strajk nauczycieli spełnia to kryterium.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka. Może go otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców – ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę.
Jeśli rodzic z powodu strajku w szkole nie ma prawa do zasiłku (np. dziecko ma więcej niż 8 lat), może poprosić pracodawcę o zgodę na pracę w domu. Inne opcje to urlop na żądanie, opieka na nad zdrowym dzieckiem albo urlop wypoczynkowy. Niektórzy pracodawcy w okresie strajku pozwalają przyprowadzać dzieci do pracy i zapewniają im zorganizowaną opiekę.