Częstą praktyką, zwłaszcza wśród jednoosobowych firm, jest wprowadzanie do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu. Warto pamiętać, że wycofanie pojazdu z ewidencji, a następnie sprzedaż, skutkuje koniecznością zapłaty podatku.

Samo wykreślenie samochodu z ewidencji i przeznaczenie go na cele prywatne nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej i co za tym idzie, obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak właściciel firmy postanowi je sprzedać osobie trzeciej, to po stronie jego firmy powstaje przychód. Zgodnie z ustawą o PIT w przypadku odpłatnego zbycia wycofanego z firmy środka trwałego, przychód z działalności gospodarczej powstaje, gdy między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynie 6 lat. Oznacza to, że aby uniknąć zapłaty podatku od sprzedaży auta firmowego wycofanego z ewidencji środków trwałych musi upłynąć co najmniej 6 lat.