Prezydent podpisał ustawę, która skraca z 50 do 10 lat okres przechowywania akt pracowniczych oraz dopuszcza prowadzenie i przechowywanie takiej dokumentacji w formie elektronicznej.

Najważniejsza nowość to zmiana okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji będzie możliwe dzięki przekazaniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich niezbędnych danych, na podstawie których nastąpi ustalenie prawa do wybranego świadczenia oraz jego wysokości. Dane te będą zapisywane na koncie ubezpieczonego.
Za pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca nie będzie mógł złożyć raportu informacyjnego, w związku z czym okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika będzie wynosił 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Przepisy umożliwiają również prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników w postaci elektronicznej także wówczas, gdy była ona wytworzona w postaci papierowej, poprzez wprowadzenie możliwości digitalizacji takiej dokumentacji.
Ustawa przewiduje rozszerzenie zakresu przedmiotowego imiennych raportów miesięcznych przekazywanych przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o dane niezbędne do prawidłowego wyliczenia przyszłych świadczeń emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa zmienia obowiązującą dotychczas zasadę wypłaty wynagrodzenia. Obecnie ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przewiduje wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownika, a inny sposób wypłaty wynagrodzenia jest dopuszczalny, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy albo pracownik wyrazi na to wcześniej zgodę na piśmie. Zgodnie z ustawą, preferowaną i wiodącą formą wypłaty wynagrodzenia będzie forma bezgotówkowa. Na wniosek pracownika, pozostanie jednak możliwość wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, które weszły w życie z dniem ogłoszenia.