Organ podatkowy nieskutecznie powiadomił  podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, wysyłając zawiadomienie na jego adres w sytuacji, gdy reprezentował go pełnomocnik, o czym urząd skarbowy był poinformowany.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, że urząd nie może działać instrumentalnie. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Jeśli w tym czasie organ podatkowy uzna, że podatnik dopuścił się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, bo nie wykonał zobowiązania podatkowego – ma prawo przerwać lub zawiesić bieg terminu przedawnienia. Ale pod warunkiem, że ten podatnik zostanie o tym skutecznie powiadomiony – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, komentując interwencję Oddziału Terenowego Biura Rzecznika MŚP w Krakowie w sprawie przedsiębiorcy z Katowic. Argumentację Rzecznika MŚP podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach,  który wyrokiem z 4 lutego br. uchylił decyzję wydaną wobec przedsiębiorcy przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
Przypominamy, że na wsparcie Rzecznika mogą liczyć mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje przedsiębiorców. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje z urzędu lub na wniosek. Szczegóły znajdują się na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/