Coraz bliżej do wejścia w życie przepisów, które mają stworzyć korzystne i stabilne warunki do wykonywania działalności gospodarczej, wzmocnić gwarancje wolności i praw przedsiębiorców oraz zminimalizować ryzyko biznesowe w naszym kraju.

Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, którym wkrótce zajmą się posłowie jest najobszerniejszym z projektów wchodzących w skład Konstytucji Biznesu. Do najważniejszych propozycji zawartych w projektowanych przepisach należą:

  • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz urzędów stanowiących wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo gospodarcze;
  • bardziej przyjazna i partnerska relacja między administracją a przedsiębiorcami m.in. poprzez wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy oraz przyjaznej interpretacji przepisów;
  • zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami na rzecz wyłącznie numeru NIP;
  • likwidacja zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;
  • udostępnianie przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy listy rodzajów działalności
  • wydawanie przez organy administracji, napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” – będą one w sposób praktyczny wyjaśniały przepisy dotyczące działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy stosujący się do nich nie będą mogli z tego powodu ponieść negatywnych konsekwencji;
  • uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej – chodzi m.in. o możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny okres wskazany przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • ustanowienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – będzie to organ interweniujący i stojący na straży przedsiębiorców, posiadający kompetencje np. do występowania do urzędów o wydawanie „objaśnień prawnych”.

Efektem tych rozwiązań ma być  poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zmiana nastawienia organów do przedsiębiorców i wzmocnienie służebnej roli administracji. Projekt zastąpi obowiązującą ustawę z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”, które zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.).