Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy są zobowiązani pobrać opłatę recyklingową od klienta z tytułu wydania torby. W tym roku po raz pierwszy muszą wnieść opłatę na konto urzędu marszałkowskiego.

Opłacie podlegają lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytem lub bez, o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Zwolnione są z niej bardzo lekkie torby tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.
Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono w ustawie na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. stawka opłaty recyklingowej, którą przedsiębiorca jest obowiązany pobrać od nabywającego taką torbę, wynosi 20 gr. za jedną sztukę.

Gdzie wnosi się opłatę recyklingową?

Pobrana przez przedsiębiorcę opłata recyklingowa stanowi dochód państwa, a przedsiębiorca jest zobowiązany do jej wniesienia do 15 marca roku następnego po roku kalendarzowym, w którym zostanie pobrana. Pobieraną od konsumentów opłatę recyklingową od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść do dnia 15 marca 2019 r. do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe. Niektóre urzędy opublikowały numery rachunku do wnoszenia opłaty recyklingowej na swoich stronach internetowych.

Opłata recyklingowa od strony podatkowej

Pobierana opłata recyklingowa stanowi przychód, natomiast opłata wnoszona – koszt uzyskania przychodu. Opłata będzie uznawana za koszt uzyskania przychodów z chwilą jej wniesienia przez przedsiębiorcę. Opłatę zalicza się do kosztów w kwocie netto.
Opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Kary za naruszenie przepisów

Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej, podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.

Źródło i więcej informacji na temat zasad pobierania i rozliczania opłaty recyklingowej: link