Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego. Możliwość ta obejmie pary, które zawarły związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie.

Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.
Prawo takie rozszerzono również na podatników:

  • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie, w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
  • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
  • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,
  • podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.