Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza zmieniony mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych na całym terytorium Polski.

Teraz przedsiębiorcy nie będą musieli przenosić się do miejscowości objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi, by inwestując skorzystać z ulg w podatkach dochodowych.
Nowe przepisy mają uzupełnić rozwiązania funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Podstawowym celem ustawy jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju.
Ustawa obejmuje trzy grupy zagadnień:

  • określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji,
  • wskazuje organy właściwe w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencji i trybu działania,
  • określa zadania zarządzających obszarami, odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Na czym będzie polegało wsparcie?

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż. Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.
5 września weszły w życie akty wykonawcze do ustawy, a więc przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o wsparcie na nowych zasadach.

Ministerstwo przedsiębiorczości: na zmianach skorzystają wszyscy

Dzięki nowej ustawie zyskają:

  • inwestorzy polscy – wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości; nie będą zmuszeni, jak dotychczas do zmiany lokalizacji swojej działalności, ponieważ zachęty będą dostępne na terenie całej kraju,
  • pracownicy – w ciągu najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach,
  • gminy we wszystkich regionach – każda gmina będzie pod opieką poszczególnych stref,
  • obecnie funkcjonujące Strefy – mogą jeszcze skuteczniej likwidować bariery inwestycyjne oraz zyskują realny wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu.