Zasady podziału majątku firmy przy rozwodzie zależą m.in. od formy prawnej przedsiębiorstwa i ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami.

W przypadku firmy jednoosobowej, podział majątku po rozwodzie będzie zależał m.in. od tego, czy firma została założona przed zawarciem małżeństwa, czy też w jego trakcie. Jeżeli firma została założona w trakcie małżeństwa i nie było umowy o rozdzielności majątkowej, majątek firmy stanowi współwłasność małżeńską. Jeśli natomiast firma została założona przed zawarciem związku, ale z intercyzą od momentu zawarcia związku małżeńskiego, to składniki majątku tworzące firmę, co do zasady stanowią wyłączną własność właściciela firmy również podczas trwania małżeństwa. Przy podziale majątku nie wchodzą one w skład dzielonego majątku.
Jeżeli działalność została zarejestrowana po zawarciu małżeństwa, a następnie zawarto intercyzę, powinna ona określać, do kogo należy majątek przedsiębiorstwa. Strony mają tu swobodę w podziale majątku wypracowanego w małżeństwie przed zawarciem intercyzy – majątek przedsiębiorstwa może być przyznany jednemu z nich albo stanowić współwłasność.
Inna sytuacja, niż w przypadku działalności jednoosobowej, występuje w przypadku wspólników spółki cywilnej w trakcie rozwodu. Jeżeli jedno z małżonków jest wspólnikiem spółki cywilnej, a drugie z nich nie uczestniczy w spółce, to przy podziale majątku po rozwodzie współmałżonek, który nie jest przedsiębiorcą nie ma prawa do majątku spółki cywilnej (proporcjonalnego do udziału w niej współmałżonka). Jedyne, co przy rozwodzie podlega podziałowi w związku z udziałem w spółce cywilnej, to prawa majątkowe, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki. Są to zyski (przypadające na wspólnika spółki – współmałżonka), wypłacona zaliczka na poczet zysku i podziału majątku spółki, który może nastąpić wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl