Wynagrodzenie za pracy dla małżonka przedsiębiorcy jest kosztem uzyskania przychodów u zatrudniającego go przedsiębiorcy. Dotyczy to także składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej niedawno interpretacji przypomniał, że co do zasady kosztem uzyskania przychodów są wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia oraz inne należności m.in. z tytułu wynagrodzeń za pracę.
W sytuacji gdy przedsiębiorca w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej zatrudnia, na umowę o pracę, swoją żonę, to wypłacone jej wynagrodzenie i składki na ZUS z tytułu umowy o pracę może stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów, osiągniętych z działalności gospodarczej.