Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, ułatwienia dla – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP).

Do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych trafił projekt zmian przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jego celem jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych z obszaru wielu różnych branż. Jeśli przepisy wejdą w życie, firmy będą mogły liczyć na ułatwienia i oszczędności.

Najważniejsze rozwiązania PPP   

  • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi
  • prawo do popełnienia błędu to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Będzie dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy (albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia)
  • ochrona konsumencka dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami w sytuacji, w której czynność prawna nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego
  • rozszerzenie definicji rzemieślnika. Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, np. w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej czy jednoosobowej spółki kapitałowej.
  • kolejne ułatwienia w sukcesji firm, uzupełniające rozwiązania ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej o zmiany dotyczące innych przypadków sukcesji.
  • zniesienie obowiązku przechodzenia dodatkowych testów (sprawności psychoruchowej, oceny widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie) dla pracowników administracyjno-biurowych korzystających z samochodu służbowego
  • ułatwienia dla pracowników gastronomii – będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia)
  • zachowanie ważności orzeczeń lekarskich – przy zmianie pracodawcy, pracownik nie będzie podlegać ponownym badaniom lekarskim (w okresie ważności orzeczenia).
Źródło: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia