Urlop wypoczynkowy powinien być w całości wykorzystywany w roku kalendarzowym, w którym pracownik go nabywa. Najpóźniej trzeba go udzielić do 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

Niewykorzystane wolne dni za 2021 r. osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mogą wykorzystać do 30 września 2022 r. Wystarczy przy tym, aby 30 września był pierwszym dniem zaległego urlopu pracownika, może on być kontynuowany po tej dacie.

Jeśli pracownik nie składa wniosków o zaległy urlop, pracodawca ma prawo udzielić mu zaległego urlopu, nawet gdy nie wyraża na niego zgody.

Zaległy urlop w okresie wypowiedzenia

Jeśli umowa o pracę pracownika jest rozwiązywana za wypowiedzeniem, niezależnie od tego, kto podjął decyzję o wypowiedzeniu pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w trakcie wypowiedzenia. Jeśli wymiar urlopu jest większy niż liczba dni wypowiedzenia, za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego trzeba wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny.

Przedawnienie prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego

W świetle Kodeksu pracy 3-letni bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się 30 września roku następnego po roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało nabyte. Niewykorzystane urlopy za 2021 r. przepadną więc ostatecznie z dniem 1 października 2025 roku.

Uwaga na kary dla pracodawców!

Wysokość grzywny wymierzanych przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawcy, który nie udzieli w terminie urlopu wypoczynkowego może wynieść od 1 000 zł do 30 tys. zł.