Kilka dni temu resort finansów podał do publicznej wiadomości wyjaśnienia dotyczące niektórych problemów, z którymi zmagają się przedsiębiorcy z branży budowlanej w zakresie mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia VAT.

To bardzo dobra wiadomość także z tego powodu, że zastosowanie się do wytycznych MF gwarantuje podatnikom ochronę prawną w zakresie tego rodzaju rozliczeń.
Przypomnijmy: od początku tego roku mechanizm odwróconego obciążenia, zgodnie z którym zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług, stosujemy do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców.

W broszurze Ministerstwa Finansów podano zamknięty katalog usług (robót) budowlanych objętych nowymi zasadami rozliczania podatku VAT. Jednocześnie wskazano, że usługi te są identyfikowane przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Aby dokonać samodzielnej identyfikacji świadczonej usługi można skorzystać z wyszukiwarki na stronie Głównego Urzędu (link).

Z uwagi na fakt, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia podwykonawcy MF wyjaśnia, że należy w tym celu skorzystać z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego: „podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”. Jeżeli „generalny/główny wykonawca” zleci wykonanie usług w ramach swojej umowy zawartej z inwestorem kolejnemu podatnikowi – wówczas ten podatnik staje się jego podwykonawcą. Każdy kolejny podatnik w takim szeregu zleceń staje się podwykonawcą w stosunku do generalnego/głównego wykonawcy”, niezależnie od liczby dalszych podzleceń usługi.

Wprowadzone z nowym rokiem regulacje nie przewidują wyłączenia z mechanizmu odwróconego obciążenia transakcji dokonywanych w ramach umów realizowanych (w toku) na dzień 1 stycznia 2017 r. Biorąc pod uwagę specyfikę świadczenia usług budowlanych wyodrębnienie części usług, w celu ustalenia sposobu ich opodatkowania (przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia lub na zasadach ogólnych), nie powinno zdaniem MF, stanowić trudności zwłaszcza, że bardzo często poszczególne elementy (usługi) składowe usługi kompleksowej są wykonywane przez różnych podwykonawców i są wykonywane najczęściej etapami (odbiory częściowe).

W przypadku uiszczenia przed 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty (zaliczek) na poczet dostaw towarów lub świadczenia usług, które od tego dnia będą rozliczane w reżimie odwróconego obciążenia (także usługi budowlane), która to zapłata (zaliczka) została rozliczona na zasadach ogólnych – należy dokonać korekty tego rozliczenia, cała bowiem transakcja powinna zostać rozliczona w jednolity sposób. Korekty tej dokonuje się „na bieżąco”, tj. w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów lub wykonana została usługa.