W świetle wydanego w kwietniu br. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego faktury dokumentujące zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości (nawet jeśli dokumenty te od strony formalnej są prawidłowe), nie mogą być ujęte w kosztach firmowych.

Sąd przychylił się do stanowiska dwóch poprzednich instancji uznając, że ustalenie dochodu w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów jest możliwe, o ile księgi są prowadzone prawidłowo. Chodzi m.in. o to, czy podatnik przestrzega zasad związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych uregulowanych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. W sprawie, której dotyczy omawiane orzeczenie NSA, organy podatkowe uznały podatkową księgę przychodów i rozchodów za nierzetelną w zakresie dotyczącym faktur wystawionych przez podatnika. Za podstawę wpisów przyjął on bowiem faktury, które nie przedstawiały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Dla rozstrzygnięcia istotne jest, czy faktury odzwierciedlają rzeczywisty obrót ze wskazanym w nich kontrahentem, tzn. czy wystawca faktur był faktycznym dostawcą usług za wskazaną w nich cenę (co pozwalałoby na zaliczenie kwot wynikających z tych faktur do kosztów uzyskania przychodów). Jakkolwiek sporne faktury sporządzone zostały pod względem formalnym w sposób prawidłowy, to jednak podatnik nie nabył usług, które dokumentowały od wskazanego w tych fakturach podmiotu. Stąd też przyjęto, że nie są one prawidłowymi (rzetelnymi) dowodami księgowymi, odzwierciedlającymi rzeczywiste zdarzenia gospodarcze.