Nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy niespokrewnionymi osobami fizycznymi nie spowoduje powstania nieodpłatnego świadczenia i nie będzie wymagała zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Z wydanej niedawno indywidualnej interpretacji podatkowej wynika, że na gruncie Kodeksu cywilnego umowa pożyczki może być umową nieodpłatną i dlatego też korzystanie z nieoprocentowanego kapitału nie może zostać potraktowane jako przychód z nieodpłatnego świadczenia.
Umowa pożyczki może być udzielona nieodpłatnie lub odpłatnie, tj. za oznaczonym wynagrodzeniem w formie odsetek. Jeśli strony w umowie pożyczki zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia, a więc jest obojętny podatkowo. Nie ma przy tym znaczenia jaki cel i w jaki kwocie została udzielona pożyczka.
Brak obowiązku zapłaty podatku dochodowego nie wyłącza konieczności uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.