Od połowy sierpnia br. obowiązują nowe przepisy w zakresie blokady rachunku oraz mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

Najważniejsze nowości w znowelizowanej Ordynacji to:

 • zniesienie możliwości zaskarżenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres 72 godzin oraz doprecyzowanie przepisów określających datę upadku blokady;
 • zmiana środka zaskarżenia blokady na okres do 3 miesięcy;
 • zmiana w zakresie biegu terminów, tj. terminu do rozpatrzenia zażalenia przez Szefa KAS oraz terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • stworzenie podstaw prawnych do przekazywania informacji o żądaniu lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego przez bank lub SKOK;
 • rozszerzenie definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • wprowadzenie definicji legalnej pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego;
 • rozszerzenie zakresu danych przesyłanych przez banki i SKOK-i izbie rozliczeniowej;
 • zmiany dotyczące przesyłania informacji o wskaźniku ryzyka;
 • wprowadzenie przepisu stwarzającego podstawę prawną do przekazywania przez izbę rozliczeniową bankom i SKOK-om informacji o stwierdzonych rozbieżnościach pomiędzy danymi z banków lub SKOK-ów a danymi z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących przetwarzania informacji przez izbę rozliczeniową;
 • rozszerzenie możliwości wypłaty środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na zaległe wynagrodzenia oraz wszystkie alimenty;
 • zmiany dotyczące stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie kar pieniężnych.

Obowiązują już przepisy związane z mechanizmem podzielonej płatności w VAT, z dniem 1 października mają natomiast wejść w życie przepisy dotyczące sygnalizowania przez izbę rozliczeniową rozbieżności pomiędzy numerami z banków lub SKOK-ów a numerami z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. Z kolei z dniem 1 lipca 2019 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące rozszerzenia definicji rachunku podmiotu kwalifikowanego, przepisy rozszerzające katalog danych przesyłanych przez banki i SKOK-i do Szefa KAS za pośrednictwem STIR, a także przepisy o informowaniu przez bank lub SKOK o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady na wniosek podmiotu kwalifikowanego.