Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i reagowania na tego typu naruszenia spoczywa na pracodawcy, ale uprawnienia w tym zakresie posiadają również inspektorzy pracy. Każdy pracodawca powinien być wyczulony na takie zjawiska jak mobbing czy dyskryminacja, bo ignorowanie ich może doprowadzić do poważnego kryzysu w firmie.

Jak informuje PIP, w 2021 r. było prawie 2,8 tys. takich skarg.

Zapobieganie ze strony pracodawcy może odbywać się na wiele sposobów, w tym przede wszystkim polegających na:

  • edukacji i szkoleniu pracowników, począwszy od wyjaśnienia czym jest, a czym nie jest mobbing, jakie zachowania stanowią naruszenie i podlegają sankcjom,
  • tworzeniu procedur antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych,
  • przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających w przypadku zgłoszenia skargi pracownika na wystąpienie zjawisk niepożądanych.

Z kolei PIP może wspierać te działania, weryfikując procedury obowiązujące u pracodawcy, w tym wszelkie regulaminy antymobbingowe i antydyskryminacyjne, sprawdzając czy pracownik ma realne możliwości zgłoszenia zjawisk niepożądanych oraz występując do pracodawcy o wprowadzenie stosownych procedur w przypadku ich braku. W przypadku zgłoszenia o podejrzeniu stosowania mobbingu inspektor pracy reaguje z jednej strony przekazując poszkodowanemu niezbędną wiedzę co do uprawnień, które posiada, a z drugiej strony, przeprowadzając czynności kontrolne u pracodawcy, mające na celu sprawdzenie czy zostały wdrożone właściwe procedury wyjaśniające.

Jedynym organem uprawnionym do ostatecznego weryfikowania wystąpienia mobbingu czy dyskryminacji jest sąd, który w oparciu o zebrany materiał dowodowy ustala czy takie zjawisko miało miejsce i ewentualnie orzeka o stosownych odszkodowaniach dla poszkodowanego pracownika.

Więcej informacji o tym jak rozpoznawać, zapobiegać i reagować na mobbing w miejscu pacy: LINK

źródło: PIP