Unijny Trybunał rozstrzygnął wątpliwości polskiego sądu w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, związane z ustaleniem momentu wykonania tych usług. Teraz głos zabiera ministerstwo finansów.

Na temat tego ważnego i korzystnego dla branży budowlanej orzeczenia pisaliśmy w newsletterze z 16 maja br. W odpowiedzi na ten wyrok Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje przedstawić stanowisko w tej sprawie po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, ale już teraz zapowiada, że możliwa będzie realizacja wytycznych, które wynikają z wyroku TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A.
Resort finansów przypomniał, że zgodnie z interpretacją ogólną, w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury, które są jednak determinowane przez datę wykonania usługi.
Ponadto za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi. Oznacza to dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w jego opinii usługi lub ich części są gotowe do przyjęcia przez nabywcę).

W części IV. tj. „Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych świadczonych na rzecz podatników podatku od towarów i usług”, interpretacja stanowi, że jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik podatku od towarów i usług, termin na wystawienie faktury z tytułu świadczenia tych usług następuje nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania. Zatem, generalnie termin na wystawienie faktury, która dokumentuje wykonanie usługi lub usługi budowlano-montażowej (lub jej części – w przypadku usług przyjmowanych częściowo) wynikający z art.106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT:

  • w przypadku usług przekazywanych w całości – będzie biegł od dnia, w którym wykonawca, w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi, zgłosił ją nabywcy do odbioru;
  • w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę – będzie biegł od dnia, w którym wykonawca, w związku z wykonaniem części określonej umową usługi, zgłosił ją nabywcy do odbioru;
  • w przypadku usług o charakterze ciągłym – będzie biegł od dnia upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi. W przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu każdego roku podatkowego (tj. od 31 grudnia) do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru, w zdecydowanej większości przypadków, znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac.
Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, zasadniczo, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej.

Źródło: mf.gov.pl