Dzięki nowelizacji spadkobierca należący do najbliższej rodziny nie będzie obciążony podatkiem dochodowym, ani podatkiem od spadków i darowizn oraz będzie mógł wykazać odpisy amortyzacyjne jako koszt. Natomiast obdarowany – poza zwolnieniem od ww. podatków będzie mógł kontynuować amortyzację otrzymanych elementów majątku firmowego.

Ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. zostały zmienione zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych – w drodze spadku lub darowizny – środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania dotyczą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu.
W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku nastąpił powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny – wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę. Kontynuując amortyzację tych składników uwzględni też wysokość już dokonanych przez darczyńcę odpisów oraz przyjętą metodę amortyzacji. Rozwiązanie to umożliwi następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych (chodzi o zaliczanie do kosztów podatkowych wskazanych odpisów amortyzacyjnych, np. samochodów firmowych, licencji, patentów, znaków towarowych).