Prezydent podpisał nowelizację ustawy w sprawie solidarnej odpowiedzialności oraz podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego. Zmiany są korzystne dla podatników, którzy są współwłaścicielami nieruchomości.

Ustawa wprowadza regulacje stanowiące, że zasady odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych z podatku (odpowiednio: rolnego, od nieruchomości lub leśnego) albo nie podlega tym podatkom. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają danemu podatkowi oraz nie są z niego zwolnieni, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.
Dotychczasowa praktyka stosowania przepisów przez organy podatkowe była taka, że organy nakładały na współwłaściciela nieruchomości, który nie jest zwolniony od podatku, obowiązek uiszczenia podatku od całej nieruchomości, również w zakresie odpowiadającym udziałowi we własności nieruchomości podmiotu zwolnionego.
Zgodnie z nowelą, obowiązek podatkowy będzie solidarnie ciążyć na współwłaścicielach podlegających podatkowi (osobach, które nie są z niego zwolnione) – wysokość daniny będzie odpowiadać łącznemu udziałowi w prawie własności czy też posiadaniu i nie będzie już odnosić się do udziałów osób zwolnionych z opodatkowania.