Pakiet SLIM VAT 3 to prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm. Zmiany maja służyć ułatwieniu w rozliczaniu podatku od towarów i usług.

Oto najważniejsze nowości w przepisach o VAT, które mają wejść w życie o 1 lipca br.:

  • Wyższy limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.
  • Szersza możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.
  • Mniejsza liczba korekt i przyjazne rozliczanie VAT dzięki doprecyzowaniu zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej.
  • Prostsze raportowanie rozliczeń dotyczących fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz uproszczenia przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników).
  • Konsolidacja wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP i ujednolicenie przepisów dotyczących zasad wydawania i stosowania WIS i WIA, czyli wiążących informacji o charakterze krajowym. Opłata za wniosek o wydanie WIS zostanie zlikwidowana.

…a  ponadto:

  • Zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym dzięki rezygnacji z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.
  • Wprowadzenie możliwości przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.
Źródło: MF