Przepisy przewidują możliwość wymiany paragonu fiskalnego na fakturę na żądanie osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków i zachowanie odpowiednich terminów.

Osoba prywatna musi zgłosić chęć otrzymania faktury do sprzedawcy w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu lub otrzymano całość lub część zapłaty za świadczenie.

Jeżeli żądanie zostanie zgłoszone przed upływem miesiąca, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar, sprzedawca ma czas do 15. dnia następnego miesiąca na wystawienie faktury.

Jeśli zgłoszenie nastąpi po tym terminie, faktura powinna zostać wystawiona do 15. dnia od dnia zgłoszenia.

Po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, sprzedawca nie ma już obowiązku wystawienia faktury, ale może to zrobić na zasadzie dobrowolności.

Odmowa wystawienia faktury, mimo istnienia obowiązku, może być traktowana jako przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny. Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę w sposób nierzetelny lub posłuży się nierzetelną fakturą, może być również zagrożony grzywną lub pozbawieniem wolności.