Zachowanie ciągłości firmy, utrzymanie majątku rodzinnego w jednych rękach i zabezpieczenie go przed jego utratą – to korzyści przyjętej w grudniu br. przez Sejm ustawy o fundacji rodzinnej.

Jak informuje resort rozwoju i technologii, w trakcie prac legislacyjnych zostało uwzględnionych wiele zmian do pierwotnego projektu. Jedne wynikały z postulatów przedsiębiorców, inne z uwag resortów.

Najważniejsze zalety fundacji rodzinnej

  • Możliwość wycofania się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów.
  • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
  • Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.
  • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku.
  • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.
  • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

Założenie fundacji rodzinnej

Fundatorem (założycielem) fundacji rodzinnej będzie mogła być tylko osoba fizyczna, a beneficjentami osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

Aby założyć fundację rodzinną fundator musi przed notariuszem złożyć oświadczenie o powołaniu fundacji lub sporządzić testament z takim oświadczeniem. Następnie konieczne będzie sporządzenie statutu i przekazanie majątku na fundusz założycielski, a także wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Majątek i działalność fundacji rodzinnej

Fundacja będzie działała w celu określonym przez fundatora. Najczęściej będzie to zapewnienie nieprzerwanego działania firmy oraz zapewnienie środków do życia dla członków najbliższej rodziny.

Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo na czas nieokreślony.

Fundacja musi zostać wyposażona w majątek początkowy (fundusz założycielski) o wartości co najmniej 100 000 zł. Do fundacji będzie można wnieść dowolne składniki majątkowe, np. udziały i akcje spółek, nieruchomości i ruchomości.

Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Podatki

Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane. Fundacja rodzinna będzie płaciła zryczałtowany 15% CIT od środków przekazywanych beneficjentom. Beneficjenci będący najbliższą rodzinną fundatora będą zwolnieniu z PIT. Pozostali zapłacą 15% PIT. Organizacje pozarządowe jako beneficjenci będą płacić CIT jak dotychczas, w tym korzystać ze zwolnienia podatkowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii