Nabywca, który otrzymał od sprzedawcy fakturę z błędami może wystawić notę korygującą, aby poprawić w ten sposób błędy formalne (np. datę wystawienia, dane nabywcy, nazwę towaru lub usługi). Notę można wystawić także wtedy, gdy sprzedawca wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, mimo że miał taki obowiązek.

W ramach noty korygującej nie można dokonać korekty danych takich jak:

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto)
 • kwota wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatów z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawka podatku
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwota należności ogółem.

Należy pamiętać, że nota wymaga akceptacji wystawcy faktury, przy czym przepisy nie określają formy akceptacji.
Nota korygująca powinna zawierać:

 • wyrażenie „nota korygująca”
 • kolejny numer i datę jej wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca może też być wystawiona w formie elektronicznej.

źródło: MF