W związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w wywołanymi COVID-19 resort finansów przesunął niektóre terminy podatkowe.

Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego:

  • zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:
  • do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
  • do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
  • do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).

Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. – dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość.

Podatek od sprzedaży detalicznej – przedłużenie terminu zawieszenia ustawy

Do końca 2020 r. zawieszono podatek od sprzedaży detalicznej. Bez tego zawieszenia płatność podatku rozpoczęłaby się w połowie roku za okresy rozliczeniowe od lipca 2020 r. W efekcie podatnicy nie będą płacić podatku za lipiec-grudzień 2020.

Przedłużenie płatności rat podatku od nieruchomości

Nie dłużej niż do 30 września 2020 r. każda rada gminy, w ramach swojej autonomii podatkowej, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców i organizacjom pozarządowym – których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku COVID-19 – terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Przedłużenie terminów w zakresie podatku akcyzowego

Przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i nabywcy takich paliw, mogą do końca sierpnia 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego. W tym okresie podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

Przedłużenie niektórych terminów związanych z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych (TPR)

Ułatwienia w zakresie cen transferowych obejmują przedłużenie terminów:

  • na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i
  • na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

– do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

– o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten (określony wg przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

– na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej – do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów