Choć tak często podkreśla się potrzebę zaufania podatników do organów podatkowych, to w świetle niedawnego orzeczenia NSA nie ma wątpliwości, że broszura informacyjna MF nie jest źródłem prawa i nie może być podstawą stosowania ulg czy zwolnień podatkowych.

Sąd wyjaśnił, że broszura informacyjna Ministerstwa Finansów nie jest źródłem prawa, wskazują między innymi, że zawiera pouczenie informacyjnym charakterze i tym, że nie stanowi wykładni prawa podatkowego. Jeśli organ określił zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości z uwzględnieniem przepisów prawa mających zastosowanie w ustalonym stanie faktycznym, to powoływanie się na broszurę resortu finansów, której treścią kierował się podatnik nie będzie uwzględnione.
Trzeba więc pamiętać, że uzyskanie informacji telefonicznej w Krajowej Informacji Skarbowej, czy zastosowanie się do wytycznych znajdujących się w wydawnictwach informacyjnych MF nie będzie podstawą do skorzystania z ulgi czy zwolnienia podatkowego. W orzeczeniu podkreślono, że źródłem obowiązku podatkowego może być tylko ustawa podatkowa i wydane na jej podstawie rozporządzenia.
W razie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów podatkowych można wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej, oprzeć się na wydanych przez  Ministra Finansów interpretacji ogólnych lub objaśnieniach podatkowych.