Za niespełna 3 miesiące wejdą w życie zmienione przepisy prawa własności przemysłowej. Innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców czeka wiele ułatwień na drodze do uzyskania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i rejestracji wzorów przemysłowych.

Znowelizowana ustawa przewiduje w między innymi:

  • rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochrony na wzory przemysłowe i znaki towarowe, mające na celu wsparcie przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej;
  • usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przyspieszenie postępowania spornego oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego oraz wprowadzenie szybkiej ścieżki procedury i skrócenie jej do mniej niż 1 miesiąca;
  • uporządkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwów w Urzędzie Patentowym w odniesieniu do prawomocnych decyzji Urzędu dotyczących: udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji oraz wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania spornego;
  • zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej przez wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych mogą być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcy prawni.