21 lutego br. weszły w życie przepisy określające zasady kontroli trzeźwości w zakładzie pracy. Odpowiadamy na najczęściej zgłaszane przez pracodawców pytania dotyczące nowych regulacji.

Kiedy pracodawca może badać trzeźwość na nowych zasadach?

Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia.

Czy badanie obejmuje tylko pracowników?

Badanie, poza osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę, może być przeprowadzone także u osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, których praca jest organizowana przez pracodawcę.

W jaki sposób prowadzi się pomiar trzeźwości?

Pomiar zawartości alkoholu w organizmie, pracodawca wykonuje przy użyciu atestowanego alkomatu.

Jakie formalności musi spełnić pracodawca zanim wprowadzi kontrolę trzeźwości?

Odpowiednie zapisy należy wprowadzić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca informuje pracowników w sposób przyjęty w danej firmie nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Policja lub Straż Miejska może na wniosek pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego pracy przeprowadzić badanie trzeźwości (w określonych w przepisach przypadkach).

Czy badanie dotyczy tylko alkoholu?

Pracodawca może skontrolować podwładnego także w przypadku podejrzenia zażycia innych substancji odurzających (opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, kannabinoidy, benzodiazepiny).

Kiedy pracodawca może nie dopuścić podwładnego do pracy?

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie.

Co, jeśli wynik okaże się negatywny?

W przypadku, gdy wynik badania nie wskaże na stan po użyciu alkoholu, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jaka jest różnica między stanem po spożyciu alkoholu, a stanem nietrzeźwości?

  • stan po użyciu alkoholu: stężenie we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3;
  • stan nietrzeźwości: stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.