W świetle obowiązujących przepisów pracodawca, chcąc przeprowadzać takie badania, musi wcześniej ustalić odpowiednie procedury w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu. W tych dokumentach należy określić grupy pracowników objętych badaniami, sposób przeprowadzania kontroli, rodzaj używanego sprzętu oraz częstotliwość badań. Pracownicy muszą być poinformowani o tych zasadach co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem procedur.

Przepisy wymagają, aby kontrola trzeźwości była przeprowadzana z poszanowaniem godności i prywatności pracowników. Badania muszą być wykonywane za pomocą urządzeń posiadających ważny dokument kalibracji lub wzorcowania, niewymagających badań laboratoryjnych. W przypadku wykrycia stanu nietrzeźwości, pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy, a informacje o przeprowadzonym badaniu są przechowywane w aktach osobowych przez maksymalnie rok lub do czasu zakończenia postępowania, jeśli informacje te mogą stanowić dowód.

Rok po wprowadzeniu nowych przepisów, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole, które wykazały, że nie wszyscy pracodawcy stosują się do nowych regulacji. Skargi dotyczące kontroli trzeźwości najczęściej dotyczyły braku uregulowań w wewnętrznych przepisach firmy oraz niewłaściwego przeprowadzania kontroli. Najwięcej naruszeń jest w zakładach pracy, w których nie ma związków zawodowych.
Warto wiedzieć, ze jeśli pracodawca nie chce ponosić kosztów zakupu urządzeń do kontroli trzeźwości, może nawiązać współpracę z policją.